Bookmark Us

 
 

Tell a Friend

If you think that this page may be useful to someone you know let them know about it.
Solution Graphics
PDF  | Print |  E-mail

English to Polish translation of Cooperation Agreement

 

English source
Polish target

Cooperation Agreement

§ 3 Terms of Financial Settlements The terms of financial settlements between the Parties resulting from the realisation of the Agreement are defined in Appendix no. 1 to this Agreement.

§ 4 Process of Settling Disagreements 1. Disagreements in the financial settlements for the realised ETU orders:

1.1 In case of finding by XXXX a discrepancy between the actual status and the invoices issued on the basis of § 3, XXXX should, within five (5) Working Days of receiving the invoice, report the appearance of the discrepancy to YYYY.

1.2 The report of the discrepancy should be submitted in the form of an electronic message to the email address provided in Appendix no. 2 and should contain the specification of all the realised ETU orders having taken place in the clearance period that the report concerns. The specification should be submitted in the form of Microsoft Excel file (XLS or CSV) with the following columns: (a) date of the order (YYYY-MM-DD); (b) hour of the order (HH:MM:SS) (c) identification of the order (d) value of the order

1.3 The specification submitted by XXXX shall be compared with the record of transactions from YYYY Transactional Service. Within seven (7) Working Days of receiving the Report of discrepancies, YYYY shall send the reply confirming or denying the appearance of discrepancy.

1.4 In case of confirming the existence of discrepancy, YYYY shall, within five (5) Working Days of considering the report of discrepancy, issue a correcting invoice.

§ 5 Implementation and Validity of the Agreement

1. The Agreement is entered into for an indefinite time.

2. The Agreement is valid since the day of its signature, with the provision of § 1 point 2.

3. Either Party may terminate this Agreement, respecting a six months’ notice, in effect at the end of a calendar month.

4. The termination, to be valid, must be made in a written form, with the certified mail return receipt.

5. Each Party is entitled to terminate the Agreement without respecting the period mentioned in point 3 in case of appearance of circumstances which are discussed in point 6 below (important reasons).

6. The important reasons, the appearance of which results in enabling the Party to terminate the Agreement without respecting the period of time mentioned in point 2 occur in particular when:

(a) a motion has been submitted to commence liquidation proceedings of the Party.

(b) the other Party ceases to run its business.

Umowa o Współpracy

§ 3 Warunki rozliczeń Warunki rozliczenia Stron z tytułu realizacji niniejszej Umowy określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 4 Proces wyjaśniania rozbieżności 1. Rozbieżności w rozliczeniach za zrealizowane zamówienia na EJD:

1.1. W przypadku stwierdzenia przez XXXX niezgodności ze stanem rzeczywistym a fakturami wystawionymi na podstawie § 3, XXXX powinien w terminie do pięciu (5) Dni Roboczych od daty otrzymania faktury, zgłosić YYYY wystąpienie rozbieżności.

1.2. Zgłoszenie rozbieżności powinno zostać przekazane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 2 oraz powinno zawierać zestawienie wszystkich zrealizowanych zamówień na EJD mających miejsce w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy zgłoszenie. Zestawienie powinno zostać przekazane w formie pliku Programu Microsoft Excel (XLS lub CSV) z następującymi kolumnami: a. data zamówienia (RRRR-MM-DD); b. godzina zamówienia (GG:MM:SS); c. identyfikator zamówienia; d. wartość zamówienia;

1.3. Przekazane przez XXXX zestawienie zostanie porównane z ewidencją transakcji z Serwisu Transakcyjnego YYYY. W terminie siedmiu (7) Dni Roboczych od daty otrzymania Zgłoszenia rozbieżności, YYYY prześle odpowiedź potwierdzającą lub zaprzeczającą wystąpienie rozbieżności.

1.4. W przypadku potwierdzenia wystąpienia rozbieżności YYYY w terminie pięciu (5) Dni Roboczych, licząc od rozpatrzenia zgłoszenia rozbieżności, wystawi fakturę korygującą.

§ 5 Wejście umowy w życie i okres jej obowiązywania

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania, z zastrzeżeniem § 1 pkt. 2.

3. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Wypowiedzenie dla swej ważności musi zostać dokonane w formie pisemnej, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 poniżej (ważne powody).

6. Ważne powody, których wystąpienie skutkuje uprawnieniem Strony do rozwiązania Umowy bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, zachodzą w szczególności, gdy:

a. złożono wniosek o wszczęcie postępowania likwidacyjnego Strony.

b. druga Strona zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej.