Bookmark Us

 
 

Tell a Friend

If you think that this page may be useful to someone you know let them know about it.
Solution Graphics
PDF  | Print |  E-mail

English to Polish translation of an Agreement on Providing of Market Research and Seeking for Business Opportunities

 

English  source

Polish target

 AGREEMENT
on Providing of Market Research and Seeking for Business Opportunities


(hereinafter the “Agreement”)

I.
 Subject of the Agreement
1.    Subject of this Agreement is exercising of market research and seeking for business opportunities for the Client, tracing of orders, care for the clients of the Client and taking responsibility for the quality of services being provided in Poland ………………… in the scope of business of the Client, especially:
a.    Production and replication of optical media
b.    Authoring a localization of titles
c.    Processing of digital content and delivery services
(hereinafter also as the “services”)
2.    The above stated services will be provided entirely by the Supplier on behalf and at the expense of the Client.

 

 II.
Extent and Manner of Fulfillment of this Agreement
1.    The Supplier is obliged to provide the services solely in person, usage of third persons has to be agreed in writing with the Client.
2.    The services shall be provided by the Supplier for an indefinite period of time in the minimal extent of 8 hours for each business day.
3.    First two months of providing of the services will be considered as trial period (such as in employment relation) with possibility of notice with notice period of 1 week.
4.    The Supplier will use technical equipment of the Client when providing the services, especially computer and mobile phone, which will be handed over to the Supplier based on the completion certificate, and for which the Supplier is responsible. In case of termination of the Agreement or upon notice of the Client the Supplier is obliged to return the said equipment in the maximum period of 3 days.
5.    The Supplier is obliged to submit regular reports on fulfillment of its services to XXX. Such reports will be submitted at least once a month and until the 5th day of the following month at the latest.
6.    The Supplier will use its own car or any other mean of transport when providing the services and will charge the Client for usage of such mean of transport according to respective legal enactments and to the extent corresponding to the provided services and/or instructions of the Client.

 

 

 

 

 III.
Price and Payment Conditions
1.    Parties of this Agreement have agreed on price for provided services in the amount of …….………….. (in words ………………………) for each calendar month of providing the services + bonus in the amount of ……… % from the already paid amount invoiced to the clients won by the Supplier or resigned to the Supplier by the Client.
2.    This payment is due based on the invoice issued by the Supplier within 5 days from the end of the calendar …………………… (quarter/month) of providing of the services. The invoice shall be due within 14 days from the receipt of such invoice by the Client. The invoice will comprise summary of clients and amounts approved by the executive of the Client.
3.    The agreed price may be increased based on the business plan fulfillment made by the Supplier and approved by the Client according to the Article IV. of this Agreement. Such plan fulfillment is to be approved by the Client. In case of termination of the Agreement before the end of plan term, the Supplier shall not obtain increased amount.

 

IV.
Rights and Duties of the Supplier
1.    The Supplier is obliged to provide the services in due form and in accordance with instructions and internal rules of the Client, which the Supplier has been informed of and in accordance with generally binding legal enactments.
2.    The Supplier shall submit a draft of the business plan for the year 2009, 2010 which shall be subject of approval by the Client within 15 days from submitting thereof. The business plan shall comprise mainly:
a.    Outline of targeted segment
b.    Outline of competitors
c.    Business strategy proposal
d.    Product allocation and turnover target proposal
e.    Means and budget proposal
3.    The Supplier is obliged to protect goodwill of the Client, to act in its favor upon any conditions, and to inform the Client of any circumstances capable to endanger or stop providing services in the respective extent.

 
V.
Rights and Duties of the Client
1.    The Client is obliged to provide the Supplier with appropriate support, technical equipment and cooperation to provide the services.
2.    The Client is obliged to provide the Supplier with information necessary for exercising its activities and inform the Supplier of any other circumstances necessary for providing the services under this Agreement.
3.    The Client is entitled to exercise control over provided services.
4.    In case of breach of the Agreement by the Supplier, the Client will first warn the Supplier by (i) e-mail or (ii) fax or in urgent cases by (iii) phone and then in writing. In such warning the Client shall specify the respective breach of the Agreement and propose appropriate measures.

UMOWA
o Zapewnianie Bada? Rynkowych i Poszukiwanie Mo?liwo?ci Rynkowych

(dalej okre?lan?, jako „Umowa”)

I.
 Przedmiot Umowy
3.    Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonywanie bada? rynkowych i wyszukiwanie mo?liwo?ci rynkowych dla Klienta, ?ledzenie zamówie?, dbanie o klientów Klienta i przyjmowanie odpowiedzialno?ci, za jako?? us?ug ?wiadczonych w Polsce ………………… w zakresie dzia?alno?ci gospodarczej Klienta, w szczególno?ci:
a.    Produkcja i powielanie mediów optycznych
b.    Autoryzacja lokalizacji tytu?ów
c.    Przetwarzanie tre?ci cyfrowej oraz dostarczanie us?ug
(nazywane dalej “us?ugami”)
4.    Wymienione powy?ej us?ugi b?d? dostarczane wy??cznie przez Dostawc?, w imieniu oraz na koszt Klienta.

II.
Zakres oraz Sposób Realizacji niniejszej Umowy
1.    Dostawca zobowi?zany jest do osobistego ?wiadczenia us?ug, powierzenie tego osobom trzecim wymaga pisemnego porozumienia z Klientem.
2.    Us?ugi b?d? ?wiadczone przez Dostawc? przez czas nieokre?lony, przez minimum 8 godzin, w ka?dym dniu roboczym.
3.    Pierwsze dwa miesi?ce ?wiadczenia us?ug b?d? traktowane, jako okres próbny (podobnie jak przy stosunku pracy) z mo?liwo?ci? wypowiedzenia umowy, z tygodniowym wyprzedzeniem.
4.    Dostawca b?dzie ?wiadczy? us?ugi, przy u?yciu wyposa?enia technicznego Klienta, w szczególno?ci komputera i telefonu komórkowego, które zostan? przekazane Dostawcy na podstawie Protoko?u Odbioru i za które Odbiorca b?dzie odpowiedzialny. W razie rozwi?zania Umowy lub jej wypowiedzenia przez Klienta, Dostawca zobowi?zany b?dzie do zwrotu w/w wyposa?enia w ci?gu 3 dni.
5.    Dostawca zobowi?zany jest do przedstawiania XXX regularnych raportów z realizacji us?ug. Raporty takie b?d? przedstawianie, co najmniej raz w miesi?cu nie pó?niej ni? pi?tego dnia kolejnego miesi?ca.
6.    Dostawca, w trakcie ?wiadczenia us?ug, b?dzie korzysta? ze swojego w?asnego samochodu lub innych ?rodków transport, b?dzie za to obci??a? Klienta, zgodnie z adekwatnymi aktami prawnymi i w zakresie odpowiadaj?cym ?wiadczonym us?ugom i/lub instrukcjom Klienta.

III.
Cena i Warunki P?atno?ci
4.    Strony Umowy uzgodni?y cen? ?wiadczonych us?ug na kwot? …….………….. (s?ownie ………………………) za ka?dy miesi?c ?wiadczenia us?ug + premia w kwocie ……… % od wyp?aconej kwoty faktur wystawionych klientom pozyskanym przez Dostawc? lub przekazanym Dostawcy przez Klienta.
5.    P?atno?? wyp?acana jest w oparciu o faktur? wystawian? przez Dostawc? w ci?gu 5 dni od zako?czenia kalendarzowego …………………… (kwarta?u/miesi?ca) ?wiadczenia us?ug. Faktura b?dzie p?atna w ci?gu 14 dni od otrzymania takiej faktury przez Klienta. Faktura b?dzie zawiera? podsumowanie klientów i kwoty zatwierdzone przez kierownictwo Klienta.
6.    Uzgodniona cena mo?e by? zwi?kszona w oparciu o realizacj? przez Dostaw? biznesplanu oraz zatwierdzeniu przez Klienta w sposób zgodny z Artyku?em IV niniejszej Umowy. Taka realizacja planu musi by? zatwierdzona przez Klienta. W razie zako?czenia niniejszej Umowy przed terminem okre?lonym w planie, Dostawca nie otrzyma zwi?kszonej kwoty.


IV.
Prawa i Obowi?zki Dostawcy
4.    Dostawca jest zobowi?zany ?wiadczy? us?ugi w odpowiedniej formie i zgodnie z instrukcjami i wewn?trznymi zasadami Klienta, o których Dostawca zosta? powiadomiony, a tak?e zgodnie z ogólnymi przepisami prawa.
5.    Dostawca jest zobowi?zany do przedstawienia szkicu biznesplanu na rok 2009/2010. Który to szkic powinien zosta? zatwierdzony przez Klienta w ci?gu 15 dni od jego przedstawienia. Biznesplan powinien przede wszystkim zawiera?:
a.    Opis docelowego segmentu rynku
b.    Przedstawienie konkurencji
c.    Propozycj? strategii biznesowej
d.    Proponowana alokacja produktów i planowany obrót
e.    ?rodki i propozycje bud?etowe
6.    Dostawca jest zobowi?zany do dbania o dobr? reputacj? Klienta, do dzia?ania, w ka?dych warunkach, na jego korzy?? oraz do poinformowania Klienta o wszelkich okoliczno?ciach, które mog?yby zagrozi? dostarczaniu us?ug lub ca?kowicie zatrzyma? ich ?wiadczenie w odpowiednim zakresie.

V.
Prawa i Obowi?zki Klienta
5.    Klient jest zobowi?zany do zapewniania Dostawcy odpowiedniego wsparcia, wyposa?enia technicznego oraz kooperacji w ?wiadczeniu us?ug.
6.    Klient jest zobowi?zany do zapewnienia Dostawcy informacji koniecznych do wykonywania jego pracy jak równie? do poinformowania Dostawcy o wszelkich innych okoliczno?ciach koniecznych do ?wiadczenia us?ug na podstawie niniejszej Umowy.
7.    Klient jest uprawniony do sprawowania kontroli nad ?wiadczonymi us?ugami.
8.    W razie z?amania Umowy przez Dostawc?, Klient w pierwszej kolejno?ci udzieli mu ostrze?enia u?ywaj?c do tego: (i) poczty e-mail lub (ii) faksu, a w nag?ej sytuacji (iii) telefonu, a nast?pnie na pi?mie. W takim ostrze?eniu Klient powinien przedstawi? istot? naruszenia Umowy i zaproponowa? odpowiednie ?rodki naprawcze.