Bookmark Us

 
 

Tell a Friend

If you think that this page may be useful to someone you know let them know about it.
Solution Graphics
PDF  | Print |  E-mail

Polish to English translation of a legal opinion regarding article 93(1) of the Polish Family and Guardianship Code

 

Polish source
English target

Opinia Prawna

Artyku? 93(1) polskiego Kodeksu Rodzinnego i Opieku?czego z 1964 roku mówi:

"W?adza rodzicielska przys?uguje obojgu rodzicom"


Wyrok s?du w sprawie rozwodu ogranicza w?adz? rodzicielsk? ojca. Czy to ogranicza jego prawo do wykonywania w?adzy rodzicielskiej w zwi?zku z Artyku?em 97(1)?


Zgodnie z art. 93 par. 1 kodeksu rodzinnego i opieku?czego (zwanego dalej „krio”) w?adza rodzicielska przys?uguje oboju rodzicom ex lege od momentu urodzenia si? dziecka. Krio nie zawiera definicji w?adzy rodzicielskiej.


Analiza przepisów krio dotycz?cych w?adzy rodzicielskiej, w szczególno?ci art. 95 par. 1, art. 96 i 98 par. 1 daje podstaw? do przyj?cia, ?e w?adza rodzicielska to ogó? obowi?zków spoczywaj?cych na rodzicach i praw im przys?uguj?cych wzgl?dem dziecka, w celu wykonywania pieczy nad jego osob? i maj?tkiem oraz do jego wychowania. Nale?y j? wykonywa? zawsze tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes spo?eczny. Najwa?niejszy jest przy tym interes dziecka, a nie rodziców. Kiedy i w jaki sposób cel ten mo?e by? optymalnie osi?gni?ty, decyduj? okoliczno?ci konkretnej sprawy, oceniane wszechstronnie przez s?d rozwodowy.

 

 Zgodnie z orzecznictwem, powierzenie w wyroku rozwodowym w?adzy rodzicielskiej nad dzieckiem stron nast?puje na podstawie ustale? faktycznych, charakteryzuj?cych kwalifikacje rodziców oraz stan wi?zi emocjonalnej pomi?dzy nimi a dzieckiem, a tak?e ustale? odnosz?cych si? do dziecka, które wskazuj? jego wiek i stopie? osi?gni?tego rozwoju umys?owego i emocjonalnego (wyrok S?du Najwy?szego z dnia 8 grudnia 1997 r., I CKN 319/97, niepublikowany). Zgodnie z tez? V zawart? w Uchwale Pe?nego Sk?adu Izby Cywilnej S?du Najwy?szego z dnia 18 marca 1968 r. (sygnatura akt: III CZP 70/66, opublikowanej w OSNCP z 1968 r., Nr 5, poz. 77) – tzw. wytycznych wymiaru sprawiedliwo?ci i praktyki s?dowej w zakresie stosowania przepisów art. 56 oraz 58 krio, w razie powierzenia wykonywania w?adzy rodzicielskiej jednemu z rodziców (art. 58 par 1 krio) s?d zobowi?zany jest w wyroku okre?li? w sposób konkretny, do jakich uprawnie? i obowi?zków w stosunku do dziecka ogranicza w?adz? rodzicielsk? drugiego z rodziców. To drugie zachowuje udzia? we w?adzy rodzicielskiej, z tym, ?e jego w?adza rodzicielska nie dotyczy maj?tku dziecka, w stosunku za? do osoby dziecka powinna by? w wyroku orzekaj?cym rozwód ograniczona do okre?lonych obowi?zków i uprawnie? w stosunku do osoby dziecka.

Legal Opinion

Article 93(1) of the Polish Family and Guardianship Code of 1964 reads:

“Both parents shall be granted the parental custody”.


The Court’s Divorce Decree limits the father’s parental custody. Does it mean it limits his right to exercise the parental custody under Article 97(1)?


Pursuant to Article 93(1) of the Family and Guardianship Code (hereinafter referred to, after its Polish acronym, as “KRiO”) the parental custody shall be granted, by operation of law, to both parents from the moment their child is born. KRiO does not contain any definition of the parental custody.


Having analysed the provisions of KRiO concerning the parental custody, and in particular Art. 95 (1), Art. 96 and Art. 98 (1) thereof, one may assume that the parental custody means the whole of the duties imposed on and the rights conferred upon the parents with regard to their child in order to maintain the care of the child and his/her property and required for his/her upbringing. At all times, the parental custody must be exercised in the manner consistent with the welfare of the child and social interest. It is the child’s interest that is the most important, not the parents’. It depends on the circumstances of a specific case, being each time considered from every possible angle by the divorce court, as to when and how such an objective may be optimally achieved.


In accordance with the body of rulings [of Polish courts], the parental custody over the parties’ child shall be granted in a divorce decree on the basis of the findings of facts that show parents’ qualifications, status of the emotional bonds between them and the child as well as conclusions relating to the child itself, indicating his/her age and the degree of his/her intellectual and emotional development (The judgment of the [Polish] Supreme Court of 8 December 1997, [case file no.] I CKN 319/97, unpublished). According to the fifth argument of the Resolution of the Full Panel of the Supreme Court’s Civil Chamber of 18 March 1968 (case file no. III CZP 70/66, published in OSNCP of 1968, Vol. 5, item 77) – the so-called Guidelines for Administration of Justice and Judicial Practice concerning the application of Articles 56 and 58 of KRiO – if one of the parents is granted the exercise of the parental custody (Art. 58(1) of KRiO), the court shall specifically designate in its judgement (decree) which rights and duties regarding the child are to be left within the scope of the parental custody of the other parent. The parent in question will maintain his/her share in the parental custody but will not be able to make any decisions regarding the property of the child. As regards the person of the child, his/her parental custody shall be limited to specific rights and duties concerning the person of the child as designated in the divorce decree.