Bookmark Us

 
 

Tell a Friend

If you think that this page may be useful to someone you know let them know about it.
Solution Graphics
PDF  | Print |  E-mail

Polish to English translation of a legal opinion

Whether a father whose parental custody has been limited in the same way has to give his consent to bringing a child abroad?

 

Polish source
English target

Opinia Prawna

Czy istniej? jakie? za?wiadczenia, wyroki s?dowe itd., które mówi?, ?e ojciec z ograniczon? w?adz? rodzicielsk? tak jak w tym przypadku, musi da? zezwolenie na wyjazd dziecka za granic??


Istnieje dawna uchwa?a S?du Najwy?szego z dnia 10 listopada 1971 r. (sygn. akt: III CZP 69/71, opublikowana w OSNCP z 1972, nr 3, poz. 49), w której stwierdzono, ?e:


„Na wyjazd za granic? na pobyt sta?y ma?oletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie w?adzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie s?du opieku?czego, je?eli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie z?o?y? o?wiadczenia wyra?aj?cego zgod? na wyjazd dziecka”.


Pogl?d ten jest jednak wysoce kontrowersyjny i wcze?niej wyst?powa?o niejednolite stanowisko s?dów w tej kwestii.


Za pogl?dem tym opowiedzieli si? mi?dzy innymi T. Rowi?ski w glosie do uchwa?y S?du Najwy?szego z dnia 12 listopada 1963 r. (sygn. akt: II CO 23/63, opublikowane w Nowe Prawo z 1965 r., nr 6, str. 705) i Z. Krzemi?ski (Rozwód, wydanie 3, str. 94, 95).


Odmienne stanowisko zaj?li: W. ?ywicki w: Z. Krzemi?ski, W. ?ywicki Rozwód, Warszawa 1967, str. 115, A ?api?ski w: Glosa do uchwa?y S?du Najwy?szego z dnia 10 listopada 1971 r (opublikowano w OSPIKA w 1972 r., poz. 204) i Ograniczenia w?adzy rodzicielskiej str. 162 i nast., a tak?e B. Dobrza?ski np. w glosie do orzeczenia S?du Najwy?szego z dnia 3 maja 1958 r. (sygn. akt 3 CR 4/58 (OSPIKA z 1959 r., poz. 10).


Nale?y jednak pami?ta? o wytycznych S?du Najwy?szego z 1968 r. (Uchwala Pe?nego Sk?adu Izby Cywilnej S?du Najwy?szego z dnia 18 marca 1968 r., sygn. akt: III CZP 70/66, opublikowanej w OSNCP z 1968 r., Nr 5, poz. 77) – tzw. wytyczne wymiaru sprawiedliwo?ci i praktyki s?dowej w zakresie stosowania przepisów art. 56 oraz 58 krio i wyra?onym w nich pogl?dzie, ?e w?adza rodzicielska tego z rodziców, któremu nie powierzono wykonywania w?adzy rodzicielskiej, polega na okre?lonych uprawnieniach i obowi?zkach w stosunku do osoby dziecka, a nie na nadzorze nad osob? w?adz? t? sprawuj?c?.

Legal Opinion

Are there any certificates, court decisions etc. which say that a father whose parental custody has been limited in the same way as in this case has to give his consent to bringing a child abroad?


There is an old Resolution of the Supreme Court of 10 November 1971 (case file no. III CZP 69/71, published in OSNCP of 1972, Vol. 3, item 49), stating that

 


“If the parent who had been awarded a supervision over the upbringing of the child has not submitted a statement expressing his/her consent to the departure of the child, the parent who had been awarded the right to exercise the parental custody in the divorce decree and who intends to take the minor abroad with the intent to stay there permanently shall obtain the appropriate leave of the guardianship court”.


However, the above-quoted view is highly controversial one. Prior to this Resolution, the courts have been unable to take any uniform position on that issue.


The above argument has been supported by, amongst others, T. Rowi?ski in the commentary on the Resolution of the Supreme Court of 12 November 1963 (case file no. II CO 23/63, published in Nowe Prawo of 1965, Vol. 6: 705) and Z. Krzemi?ski (Rozwód, 3rd Ed.: 94, 95).


An opposite position has been taken by: W. ?ywicki in: Z. Krzemi?ski, W. ?ywicki, Rozwód, Warsaw 1967: 115; A ?api?ski in: the commentary on the Resolution of the Supreme Court of 10 November 1971 (published in OSPIKA in 1972, item 204) and Ograniczenia w?adzy rodzicielskiej: 162 et seq.; and B. Dobrza?ski, e.g.. in the commentary on the Decision of the Supreme Court of 3 May 1958 (case file no. 3 CR 4/58 (OSPIKA of 1959, item 10).


However, one must remember about the Guidelines of the Supreme Court of 1968 (The Resolution of the Full Panel of the Supreme Court’s Civil Chamber of 18 March 1968, case file no. III CZP 70/66, published in OSNCP of 1968, Vol. 5, item 77) – the so-called Guidelines for Administration of Justice and Judicial Practice concerning the application of Articles 56 and 58 of KRiO (Polish Family and Guardianship Code) and the argument, expressed therein, that the parental custody of the parent who has not been awarded with the exercise of the parental custody consists in certain rights and duties regarding the person of the child and not in performing any supervision over the person exercising such parental custody.