Bookmark Us

 
 

Tell a Friend

If you think that this page may be useful to someone you know let them know about it.
Solution Graphics
PDF  | Print |  E-mail

English to Polish translation of The Illinois Statutory Short Form Power Of Attorney For Property Law

 

English  source

Polish target

The Illinois Statutory Short Form Power Of Attorney For Property Law

§3-4. Explanation of powers granted in the statutory short form power of attorney for property. This section defines each category of powers listed in the statutory short form power of attorney for property and the effect of granting powers to an agent. When the title of any of the following categories is retained (not struck out) in a statutory property power form, the effect will be to grant the agent all of the principal's rights, powers and discretions with respect to the types of property and transactions covered by the retained category, subject to any limitations on the granted powers that appear on the face of the form. The agent will have authority to exercise each granted power for and in the name of the principal with respect to all of the principal's interests in every type of property or transaction covered by the granted power at the time of exercise, whether the principal's interests are direct or indirect, whole or fractional, legal, equitable or contractual, as a joint tenant or tenant in common or held in any other form; but the agent will not have power under any of the statutory categories (a) through (o) to make gifts of the principal's property, to exercise powers to appoint to others or to change any beneficiary whom the principal has designated to take the principal's interests at death under any will, trust, joint tenancy, beneficiary form or contractual arrangement. The agent will be under no duty to exercise granted powers or to assume control of or responsibility for the principal's property or affairs; but when granted powers are exercised, the agent will be required to use due care to act for the benefit of the principal in accordance with the terms of the statutory property power and will be liable for negligent exercise. The agent may act in person or through others reasonably employed by the agent for that purpose and will have authority to sign and deliver all instruments, negotiate and enter into all agreements and do all other acts reasonably necessary to implement the exercise of the powers granted to the agent.

 

Obowiązujący w Stanie Illinois Formularz Pełnomocnictwa Do Bezterminowego Zarządzania Majątkiem

§3-4. Wyjaśnienie kompetencji przyznawanych skróconym formularzem pełnomocnictwa do bezterminowego zarządzania majątkiem. Niniejszy rozdział definiuje wszystkie kategorie kompetencji wymienionych w skróconym formularzu pełnomocnictwa do bezterminowego zarządzania majątkiem. Jeżeli tytuł którejś z kategorii jest zachowany (a nie skreślony) w ustawowym formularzu pełnomocnictwa do zarządzania majątkiem będzie to miało skutek udzielenia pełnomocnikowi wszystkich praw mocodawcy, jego kompetencji i swobody działania w odniesieniu do majątku i transakcji objętych zachowaną kategorią, z zastrzeżeniem ograniczeń kompetencji zapisanych w w/w formularzu. Pełnomocnik będzie uprawniony do korzystania ze wszystkich przydzielonych mu kompetencji, na rzecz i w imieniu mocodawcy, w odniesieniu do wszystkich spraw, w odniesieniu do wszystkich rodzajów majątku, których dotyczą kompetencje udzielone w chwili działania; niezależnie od tego czy sprawy mocodawcy są bezpośrednie czy pośrednie, całościowe czy częściowe, prawne, oparte na zasadach słuszności czy umowie, w charakterze współlokatora, współdzierżawcy, lub w innej formie. Jednak żadne z ustawowych kategorii od (a) do (o) nie dają pełnomocnikowi kompetencji do przekazania majątku mocodawcy w darowiźnie, mianowania dalszych pełnomocników ani do zmiany beneficjentów wyznaczonych przez mocodawcę na wypadek śmierci, na mocy testamentu, funduszu, status współlokatora, formularza darowizny lub umowy. Pełnomocnik nie będzie zobowiązany do korzystania z przyznanych kompetencji ani do przyjęcia odpowiedzialności za majątek czy sprawy mocodawcy; jednakże, kiedy pełnomocnik korzysta z przyznanych mu kompetencji będzie zobowiązany do zachowania należytej staranności działając na rzecz mocodawcy, zgodnie z ustawowymi warunkami pełnomocnictwa i będzie odpowiedzialny za niestaranne działanie. Pełnomocnik może działać osobiście lub poprzez inne osoby rozsądnie zaangażowane w celu wykonania tych działań osób. Będzie on uprawniony do podpisania i doręczenia wszystkich dokumentów, negocjować i zawierać wszystkie umowy, jak również wykonywać wszystkie inne czynności rozsądnie konieczne do realizacji przydzielonych pełnomocnikowi kompetencji.